Περιβάλλον, Κοινωνία,
Εταιρική Διακυβέρνηση

Περιβάλλον, Κοινωνία,
Εταιρική Διακυβέρνηση

Στη NOVA Constructions, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής μας για την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας, υιοθετούμε πιστά τη φιλοσοφία ESG (Environmental, Social, Governance), λειτουργώντας σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και αποδεικνύοντας την υπευθυνότητά μας απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η φιλοσοφία ESG που υιοθετούμε περιλαμβάνει:

 • Σεβασμό στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, πολιτικές μείωσης εκπομπής CO2 και άλλων ρύπων, ελαχιστοποίηση της μόλυνσης σε αέρα και νερό, ενεργειακή αποδοτικότητα κ.ά
 • Θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, εργασιακά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υγεία και ασφάλιση, σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην ισότητα των φύλων κ.ά.
 • Κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν κατά κύριο λόγο στη δικαιοσύνη, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην ευθύνη στη λειτουργία του οργανισμού.

Η φιλοσοφία ESG που υιοθετούμε περιλαμβάνει:

 • Σεβασμό στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, πολιτικές μείωσης εκπομπής CO2 και άλλων ρύπων, ελαχιστοποίηση της μόλυνσης σε αέρα και νερό, ενεργειακή αποδοτικότητα κ.ά
 • Θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, εργασιακά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υγεία και ασφάλιση, σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην ισότητα των φύλων κ.ά.
 • Κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν κατά κύριο λόγο στη δικαιοσύνη, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην ευθύνη στη λειτουργία του οργανισμού.

Περιβάλλον

Στη NOVA Constructions έχουμε απόλυτη επίγνωση για την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η Εταιρεία λειτουργεί σεβόμενη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης και την αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών.

Συγκεκριμένες ενέργειες:

 • Στα κεντρικά γραφεία μας, ήδη εφαρμόζουμε πολιτικές ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό και μπαταρίες. Χρησιμοποιούμε λαμπτήρες τελευταίας τεχνολογίας Led και αυτοματοποιημένα συστήματα σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης  ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Έχουμε ήδη προχωρήσει στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων μας, αντικαθιστώντας τον με υβριδικά οχήματα και ντίζελ τελευταίας τεχνολογίας που μειώνει σε μεγάλο ποσοστό την εκπομπή ρύπων (Μείωση από 118 CO2 το 2020 σε 97 CO2 το 2021).
 • Στον χώρο των κατασκευών μας, χρησιμοποιούμε ειδικά συστήματα διαχείρισης και ανακύκλωσης των χημικών και στερεών αποβλήτων.
 • Παράλληλα έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία πιστοποίησης ISO 14001.

Περιβάλλον

Στη NOVA Constructions έχουμε απόλυτη επίγνωση για την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η Εταιρεία λειτουργεί σεβόμενη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης και την αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών.

Συγκεκριμένες ενέργειες:

 • Στα κεντρικά γραφεία μας, ήδη εφαρμόζουμε πολιτικές ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό και μπαταρίες. Χρησιμοποιούμε λαμπτήρες τελευταίας τεχνολογίας Led και αυτοματοποιημένα συστήματα σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης  ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Έχουμε ήδη προχωρήσει στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων μας, αντικαθιστώντας τον με υβριδικά οχήματα και ντίζελ τελευταίας τεχνολογίας που μειώνει σε μεγάλο ποσοστό την εκπομπή ρύπων (Μείωση από 118 CO2 το 2020 σε 97 CO2 το 2021).
 • Στον χώρο των κατασκευών μας, χρησιμοποιούμε ειδικά συστήματα διαχείρισης και ανακύκλωσης των χημικών και στερεών αποβλήτων.
 • Παράλληλα έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία πιστοποίησης ISO 14001.

Κοινωνία

Όλοι εμείς στη NOVA Constructions στεκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας και ανταποκρινόμαστε με ευαισθησία σε θέματα που μας  απασχολούν, έχοντας αναπτύξει μια στενή σχέση που βασίζεται στον διάλογο και στη συνεργασία. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, και πολιτισμού

Κοινωνία

Όλοι εμείς στη NOVA Constructions στεκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας και ανταποκρινόμαστε με ευαισθησία σε θέματα που μας  απασχολούν, έχοντας αναπτύξει μια στενή σχέση που βασίζεται στον διάλογο και στη συνεργασία.

Δεσμευόμαστε για ίσες ευκαιρίες και οι χώροι εργασίας μας είναι απαλλαγμένοι από διακρίσεις ή παρενοχλήσεις. Η πρόσληψη, η  αξιολόγηση, η εξέλιξη και η αποζημίωση των εργαζομένων μας προκύπτουν αποκλειστικά από τα προσόντα, τις επιδόσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που διαθέτουν. 

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, και πολιτισμού.

Συγκεκριμένες ενέργειες:

 • Δεσμευόμαστε για ίσες ευκαιρίες προς όλους και προωθούμε την διαφορετικότητα.
 • Το 63% των θέσεων διοίκησης και 56% του συνολικού μας ανθρωπίνου δυναμικού μας αποτελείται από γυναίκες
 • Διασφαλίζουμε τους ισχύοντες νόμους περί μισθών, ωρών εργασίας, υπερωριών και ωφελειών, διασφαλίζοντας έγκαιρες και ανταγωνιστικές αμοιβές.
 • Διατηρούμε έναν χώρο εργασίας απαλλαγμένο από βία, παρενόχληση, εκφοβισμό και άλλες ανασφάλειες ή διαταραχές λόγω εσωτερικών και εξωτερικών απειλών.

Συγκεκριμένες ενέργειες:

 • Δεσμευόμαστε για ίσες ευκαιρίες προς όλους και προωθούμε την διαφορετικότητα.
 • Το 63% των θέσεων διοίκησης και 56% του συνολικού μας ανθρωπίνου δυναμικού μας αποτελείται από γυναίκες
 • Διασφαλίζουμε τους ισχύοντες νόμους περί μισθών, ωρών εργασίας, υπερωριών και ωφελειών, διασφαλίζοντας έγκαιρες και ανταγωνιστικές αμοιβές.
 • Διατηρούμε έναν χώρο εργασίας απαλλαγμένο από βία, παρενόχληση, εκφοβισμό και άλλες ανασφάλειες ή διαταραχές λόγω εσωτερικών και εξωτερικών απειλών.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Απώτερος σκοπός της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η ευθυγράμμιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της εταιρείας, με τα συμφέροντα των Ιδιοκτητών (Μετόχων) και άλλων βασικών Ενδιαφερόμενων Μερών.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Απώτερος σκοπός της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η ευθυγράμμιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της εταιρείας, με τα συμφέροντα των Ιδιοκτητών (Μετόχων) και άλλων βασικών Ενδιαφερόμενων Μερών.

Συγκεκριμένες ενέργειες:

 • Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τις βασικές αρχές του νέου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021)
 • Τον Οκτώβριο του 2021, η Εταιρεία αξιολογήθηκε για την Πιστοληπτική Ικανότητά της από την ICAP με rating BB (3ο υψηλότερο rating σε 10βαθμια κλίμακα) και θετικό Outlook και ειδική μνεία για την πολύ καλή οικονομική κατάσταση, τη συνέπεια των συναλλαγών και την έντονα ανοδική πορεία εργασιών
 • Οι ισολογισμοί της εταιρείας ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές της PWC
 • Η NOVA Constructions βρίσκεται στο στάδιο πιστοποίησης με ISO 9001.

Συγκεκριμένες ενέργειες:

 • Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τις βασικές αρχές του νέου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021)
 • Τον Οκτώβριο του 2021, η Εταιρεία αξιολογήθηκε για την Πιστοληπτική Ικανότητά της από την ICAP με rating BB (3ο υψηλότερο rating σε 10βαθμια κλίμακα) και θετικό Outlook και ειδική μνεία για την πολύ καλή οικονομική κατάσταση, τη συνέπεια των συναλλαγών και την έντονα ανοδική πορεία εργασιών
 • Οι ισολογισμοί της εταιρείας ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές της PWC
 • Η NOVA Constructions βρίσκεται στο στάδιο πιστοποίησης με ISO 9001.