Η εταιρία NOVA Constructions S.A., είναι μια εταιρεία Real Estate Development με έδρα την Αθήνα. Κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη A+ οικιστικών ακίνητων στην χώρα.

Ταυτόχρονα η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογίες τελευταίας αιχμής παρέχοντας έτσι στους πελάτες της, τις πλέον οικονομικές και τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες. Όλα τα παραπάνω συντείνουν στην ετοιμότητα της εταιρείας να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς αφουγκραζόμενη παράλληλα την ανάγκη για περιβαλλοντική συνείδηση και βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Πάγια θέση της εταιρείας αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η πράσινη ενέργεια.

Προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών πλήρως συμμορφωμένων με τις δεδηλωμένες απαιτήσεις τους, με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Όραμα της εταιρείας για το μέλλον αποτελεί η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει ως αποτέλεσμα την αμέριστη υποστήριξη των πελατών με τους οποίους συνεργάζεται, η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και για την ικανοποίηση των πελατών της.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των κατοικιών και των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ).
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό και λειτουργικό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΠ από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας.
 • Προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
 • Αναγνωρίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με την λειτουργία της, εντοπίζει τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της και λαμβάνει μέτρα διαχείρισης.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρίας.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους.
 • Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα.Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσής και ανάπτυξης μέσα σε ένα βιώσιμο περιβάλλον, η NOVA Constructions S.A. αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον, ενώ σέβεται απόλυτα τον πελάτη.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου  2021
  ΠΑΝAΓΙΩΤΗΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ
  Διευθύνων Σύμβουλος