Οι πολιτικές μας

Οι πολιτικές μας

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των θεσπισμένων κανόνων, αλλά και επιχειρηματικών πρακτικών που εφαρμόζει η NOVA Constructions S.A. Με τους κανόνες και τις πολιτικές της διασφαλίζεται η διάρκεια και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας που αφορά τόσο στους μετόχους, όσο και σε όλους όσοι συνδέονται με αυτήν.  

Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι σταθερό. Εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις εκάστοτε οικονομικές, επιχειρηματικές και κοινωνικές συνθήκες, κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την τήρηση των αρχών διαφάνειας, επαγγελματικής ηθικής  και χρηστής διαχείρισης της εταιρείας σε κάθε επίπεδο.

Η τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και η προστασία των δικαιωμάτων των Μετόχων παρακολουθούνται και αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αιρετά μέλη τους, τα οποία λαμβάνουν και επεξεργάζονται την πληροφόρηση που λαμβάνουν σε τακτική βάση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.

Παράλληλα η εταιρεία επιτρέπει και διευκολύνει, σε καθημερινή βάση,  την πρόσβαση στα διευθυντικά στελέχη που έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα επικοινωνίας από και προς την ανώτατη διοίκηση, έτσι ώστε να έχει ανά πάσα στιγμή αντίληψη των κινδύνων έτσι ώστε να μπορεί να προχωράει στη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και των κατάλληλων διορθωτικών κινήσεων.

Κατεβάστε το αρχείο που σας ενδιαφέρει: