Οι δεσμεύσεις μας

Οι δεσμεύσεις μας

Στη NOVA Constructions πιστεύουμε ακράδαντα ότι η δέσμευσή μας ως προς τη φιλοσοφία ESG, θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα στην εταιρεία, στους ανθρώπους μας, στην κοινωνία και στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και θα βοηθήσει στη βελτίωση της αποδοτικότητάς μας.

Οι δεσμευόμαστε να:

  • Προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της ασφαλούς και κατάλληλης διαχείρισής τους.
  • Παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με ακίνητα που προσφέρονται, ανεξαρτήτως της περιοχής.
  • Διαφάνεια στη διαδικασία κατασκευής καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης.
  • Προσεκτική αντιμετώπιση των παραπόνων και μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.
  • Προστασία των νόμιμων συμφερόντων των πελατών.
  • Δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής δομής και κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Δεσμευόμαστε να:

  • Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μέσω της ασφαλούς και κατάλληλης διαχείρισής τους.
  • Παρέχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με ακίνητα που προσφέρουμε, ανεξαρτήτως της περιοχής.
  • Παρέχουμε διαφάνεια στη διαδικασία κατασκευής καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης.
  • Αντιμετωπίζουμε προσεκτικά τα παράπονα και να αξιολογούμε την ικανοποίηση των πελατών.
  • Προστατεύουμε τα νόμιμα συμφέροντα των πελατών.

Για τους Μετόχους και Ομολογιούχους δεσμευόμαστε να:

  • Αποφέρει κέρδη στην επένδυσή τους.
  • Παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
  • Παρέχει διαφάνεια σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη της, τις Γενικές Συνελεύσεις, τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τη γνωστοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
  • Παρέχει πληροφορίες με τρόπο άμεσο και συνεχή σχετικά με τις πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης μέσω επικοινωνίας και διαλόγου.
  • Εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και πολιτικές που δημιουργούν υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς.
  • Προωθεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της.

Για τους Μετόχους και Ομολογιούχους δεσμευόμαστε να: 

  • Αποφέρουμε κέρδη στην επένδυσή τους.
  • Παρέχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
  • Παρέχουμε διαφάνεια σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη της, τις Γενικές Συνελεύσεις, τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τη γνωστοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
  • Παρέχουμε πληροφορίες με τρόπο άμεσο και συνεχή σχετικά με τις πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης μέσω επικοινωνίας και διαλόγου.
  • Εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και πολιτικές που δημιουργούν υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς.
  • Προωθούμε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της.

Για τους Υπαλλήλους μας δεσμευόμαστε να:

  • Εξασφαλίζει ποιοτικές συνθήκες εργασίας, ευκαιρίες εξέλιξης και δίκαιη αμοιβή με βάση την αξία και την ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις.
  • Σέβεται και προωθεί τη διαφορετικότητα (όσον αφορά στην ηλικία, στο φύλο, στην εθνική καταγωγή, στη θρησκεία, στην αναπηρία/ στις ειδικές ικανότητες, στον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ.).
  • Παρέχει συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Παρέχει υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και παράλληλα να βοηθά τους εργαζομένους να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής.
  • Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και απαγορεύει κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στον εκφοβισμό και σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης.

Για τους Υπαλλήλους μας δεσμευόμαστε να: 

  • Εξασφαλίζουμε ποιοτικές συνθήκες εργασίας, ευκαιρίες εξέλιξης και δίκαιη αμοιβή με βάση την αξία και την ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις.
  • Σεβόμαστε και προωθούμε τη διαφορετικότητα (όσον αφορά στην ηλικία, στο φύλο, στην εθνική καταγωγή, στη θρησκεία, στην αναπηρία/ στις ειδικές ικανότητες, στον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ.).
  • Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Παρέχουμε υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και παράλληλα να βοηθάμε τους εργαζομένους να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής.
  • Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απαγορεύουμε κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στον εκφοβισμό και σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης.