Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου​

Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου

Στο πλαίσιο του “NOVA CONSTRUCTIONS GREEN BOND FRAMEWORK”, τα επιλέξιμα πράσινα έργα της Εταιρείας προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διεθνείς Αρχές των Πράσινων Ομολόγων. Απώτερος στόχος της NOVA Constructions SA είναι να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, κυρίως μέσω της ανάπτυξης πράσινων και ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων καθώς και μέσω της συνεχούς μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της.

Στο πλαίσιο αυτό, η NOVA Constructions SA προχωρά στην έκδοση Πράσινου Ομολόγου, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διοχέτευσης υπεύθυνων επενδύσεων σε πράσινα έργα για την επίτευξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κατά συνέπεια ένα αποτελεσματικό μέσο συμβολής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ